SlöSurfen

Bättre arbetsmiljö inom byggbranschen

En bra arbetsmiljö är alltid av största vikt på en arbetsplats, oavsett vilken bransch eller yrkesgrupp det handlar om. Byggnads- och anläggningsbranschen är den mest olycksdrabbade branschen av alla sett till antal olyckor som leder till dödsfall, av denna anledning kan det anses vara extra viktigt att fokusera på att bättra på arbetsmiljön inom just denna bransch.

Byggarbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljöverket arbetar för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. På grund av det höga antalet rapporterade olyckor, tillbud och dödsfall har Arbetsmiljöverket infört krav på att det i varje byggnads- och anläggningsarbete ska finnas två byggarbetsmiljösamordnare. En byggarbetsmiljösamordnare under planering- och projekteringsstadiet (BAS-P) samt en byggarbetsmiljösamordnare under utförandestadiet (BAS-U). Dessa personers uppgifter är att hela tiden verka för arbetsmiljöregler följs och att arbetsmiljörisker under hela projektet identifieras och elimineras.


Fördelar med god arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är något som alla vinner på i längden, oavsett om vi pratar om arbetsgivare, arbetstagare eller andra personer. Arbetsgivare kommer få ett bättre rykte och kunna attrahera och rekrytera bättre personer, personalen kommer trivas bättre på arbetsplatsen vilket leder till lägre personalomsättning samt att arbetstagarna kommer utföra ett bättre arbete om de trivs på arbetsplatsen. Ur arbetstagarnas perspektiv innebär en bra arbetsmiljö bland annat minskad risk för skador och olyckor samt bättre trivsel och psykiskt välmående. 

Utbildningskrav

För att få verka som BAS-P eller BAS-U är det enligt arbetsmiljölagen krav på utbildning. I en utbildning för BAS-P och BAS-U lär du dig allt som behövs för att verka som någon av dessa roller. Allt ifrån vilka moment som ingår i rollerna, vilket ansvar du bär samt en hel del risker och åtgärder inom ett stort antal arbetsmiljörisker som exempelvis arbete på hög höjd, kvarts- och stendamm, buller och vibrationer. Det är via kunskap och förståelse som risker kan minimeras och olyckor förebyggas.

Säkerhets- och machokultur

Många av olyckorna inom byggbranschen härstammar från att det på företaget finns en dålig säkerhetskultur. Säkerhetskultur är den gemensamma synen som alla inom ett företag har på säkerheten och säkerhetsarbetet. Det är viktigt att ofta tala om vikten av god säkerhet samt att ledningen i företaget föregår med gott exempel då det är vanligt att arbetstagarna tar efter beteenden från ledningen. Machokulturen inom byggbranschen är också en vanlig bakomliggande anledning till att olyckor inträffar. Det kan exempelvis handla om att det anses “larvigt” att använda en hjälm då du ändå “bara” snabbt ska passera igenom en arbetsplats. Att prata om säkerhets- och machokultur är oerhört viktigt för bättre säkerhet på våra arbetsplatsen.

Arbetsmiljö

Begreppet arbetsmiljö relaterar inte enbart till den fysiska arbetsmiljön i form av risker och utrustning. Arbetsmiljö relaterar även till psykosociala faktorer som hur vi trivs på vår arbetsplats, hur meningsfullt vi uppfattar vårt arbete och vilka möjligheter som finns till personlig utveckling. Dessutom finns det även organisatoriska faktorer som relaterar till arbetsmiljön som kan vara exempelvis ditt handlingsutrymme, din möjlighet att påverka din situation och vilka krav som ställs på dig från dina chefer.


Prata om arbetsmiljön

Ju fler som öppnar upp för diskussioner om arbetsmiljön, desto mer kommer det komma på tapeten. Prata med kollegor och chefer om hur arbetsmiljön ser ut idag och diskutera vad som skulle kunna förbättras framöver. En bra arbetsmiljö leder till mindre olyckor, sjukdomar och dåligt mående. Alla vinner på en bra arbetsmiljö.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln