SlöSurfen

Investeringssparkonto

Med ett investeringssparkonto (ISK) kan man spara i aktier, fonder och andra värdepapper utan att behöva slita sitt hår när det är dags att deklarera. ISK skapades för att det skulle bli så smidigt som möjligt för privatpersoner att köpa och sälja aktier och fondandelar utan att behöva hålla koll på saker som reavinstbeskattning och förlustavdrag.

Där är bara privatpersoner (och deras dödsbon) som kan äga ett ISK. Företag och organisationer kan alltså inte använda sig av den här sparformen.

Beskattning

Du betalar inte skatt på realiserade vinster i ditt ISK, utan istället schablonbeskattas du baserat på värdet av tillgångarna i kontot.

Det företag du har ditt ISK hos kommer att göra det enkelt för dig genom att räkna ut både kapitalunderlaget och schablonintäkten åt dig. På schablonintäkten betalar du sedan 30% skatt.

Hur räknas kapitalunderlaget fram?

Kapitalunderlaget räknas fram varje år och detta görs av det företag du har ditt ISK hos, eftersom grundtanken med ISK är att det ska vara enkelt för privatpersoner och att de ska slippa göra krångliga uträkningar.

Kapitalunderlaget är en fjärdedel (25%) av summan av:

  1. Värdet av tillgångarna i ditt ISK vid ingången av varje kvartal av året.
  2. Allt som betalats in till ditt ISK under året.
  3. Värdet av alla finansiella instrument som du överfört till ditt ISK under året.
  4. Värdet av alla finansiella instrument som någon annan fört över från sitt ISK till ditt ISK under året.

Vad menas med ”räntefaktor”?

För att få bra ditt schablonbelopp kommer företaget du har ditt ISK hos att räkna fram en räntefaktor.

Räntefaktorn är statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret + 1 procentenhet.

För deklarationen som gäller beskattningsåret 2019 är räntefaktorn 0,51% + 1% = 1,51%. Detta eftersom statslåneräntan den 30 november 2018 var 0,51%.

1,51% av kapitalunderlaget är därmed schablonintäkten, den som du ska betala 30% skatt på.

Kommer jag att få en kontrolluppgift på schablonintäkten?

Ja, företaget som du har ditt ISK hos kommer att förse dig med en kontrolluppgift där din schablonintäkt för beskattningsåret framgår. De kommer också att lämna kontrolluppgiften direkt till Skatteverket, så att den automatiskt kan ingå i ditt deklarationsunderlag.

Kan jag får avräkning för utländsk skatt?

Om du har utländska aktier i ditt ISK kan det hända att du betalar utländsk skatt på dem. Om så sker finns möjlighet att få avräkning för den utländska skatten.

Du kan inte få avräkning för ett större belopp än den svenska skatten för ditt ISK det året. Dock får du spara det överskjutande beloppet och avräkna under senare år.

Att flytta tillgångar mellan investeringssparkonton

Det är tillåtet att ha flera olika investeringssparkonton, och du kan flytta tillgångar mellan dina investeringssparkonton utan att behöva redovisa någon kapitalvinst (eller kapitalförlust) i deklarationen.

Däremot kan en flytt medföra kostnader eftersom det företag du har ditt ISK hos kan ta ut en avgift för flytten.

Rösträtt på bolagsstämman

Innan ISK infördes var kapitalförsäkring en mycket populär sparform i Sverige. En nackdel med kapitalförsäkringen är att du inte står som juridisk ägare till de aktier som sparas i kapitalförsäkringen. Försäkringsbolaget står som juridisk ägare till aktierna, och du har bara en ekonomisk fordran på försäkringsbolaget. Detta innebär att du inte har någon rätt att närvara och rösta på bolagsstämmorna hos aktiebolagen även om du har aktier i din kapitalförsäkring som ger innehavaren sådana rättigheter.

ISK fungerar inte som en kapitalförsäkring, utan du står som juridisk ägare till de aktier du lägger i ditt investerarsparkonto. Du har därmed rätt att delta vid bolagsstämmorna, samt rösta där om du äger den typen av aktier som ger rösträtt.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln